Kategorie Menu
IVJ export-import, spol. s r.o. (Prostějov) (https://www.ivj.cz/)
Úvodní stránka » Vše o nákupu » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvod

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) upravují právní vztahy a podmínky vznikající mezi společností IVJ-export/import, spol. s r.o. (dále též společnost IVJ) a jejími zákazníky při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu www.ivj.cz a nebo platného katalogu kancelářských potřeb společnosti IVJ  (dále též katalog),  tedy obsahem těchto VOP jsou vázáni a práva a povinnosti z nich vyplývají jak pro společnost IVJ, tak i pro její zákazníky.

II. Základní definice pojmů

Společností IVJ se rozumí společnost s obchodní firmou IVJ-export/import, spol. s r.o.,
IČ: 163 67 481, DIČ: CZ16367481, se sídlem Petrské nám. 4367/8c, 796 01 Prostějov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1040. Společnost IVJ je podnikatelem, který má dle těchto VOP postavení prodávajícího (dále jen prodávající).

Zákazníkem se rozumí každý podnikatelský subjekt ( vlastník IČ popř.DIČ), dále jen zákazník.

Prodávající prodává kupujícímu na základě objednávky kupujícího zboží z internetového obchodu. Internetovým obchodem se rozumí aktuální nabídka zboží (včetně aktuálních cen) prezentovaná na internetových stránkách prodávajícího: www.ivj.cz (dále též internetové stránky prodávajícího).

Místem určení se rozumí místo v České republice určené kupujícím k dodání zboží prodávajícím.

III. Základní ustanovení

Tyto VOP se vztahují na veškeré obchodní případy realizované mezi prodávajícím a kupujícím internetovým obchodem. Od těchto VOP se lze odchýlit pouze na základě písemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím, a to pouze ve prospěch kupujícího. Tyto VOP jsou závazné pro kupujícího od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s prodávajícím, tedy od okamžiku, kdy prodávající potvrdí kupujícímu převzetí objednávky. Tímto okamžikem dochází mezi prodávajícím a kupujícím k uzavření kupní smlouvy, čímž vzniká prodávajícímu  povinnost  zboží dodat do místa určení a kupujícímu povinnost převzít zboží,  zaplatit kupní cenu zboží a případně za podmínek uvedených v ceníku též cenu za doručení zboží. Obsah kupní smlouvy je dán zejména údaji v potvrzené objednávce a ustanovením těchto VOP.

IV. Dodací podmínky

Kupující se zavazuje seznámit se s konkrétními podmínkami dodávky zboží, zejména s ceníkem, způsobem hrazení kupní ceny zboží, podmínkami dopravy do místa určení a všemi ostatními podmínkami dodání zboží. Ceník uveřejněný na internetových stránkách prodávajícího se aktualizuje průběžně. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za aktuální ceny, které jsou uvedeny v ceníku v okamžiku odeslání potvrzení objednávky. Kupující je povinen v objednávce uvést zejména: označení kupujícího (tj. uvedení jeho jména a příjmení a adresy), název zboží, objednávkové číslo zboží, množství, balení, místo určení, datum vystavení objednávky a způsob platby.

Objednávka je platná, pokud je učiněna:

-   telefonicky či faxem na telefonních číslech: 582 344 975, 582 345 398, 582 335 795, - poštou na adrese prodávajícího: IVJ-export/import, spol. s r.o., Petrské nám. 4367/8c, 796 01 Prostějov,

- e-mailem na adrese: odbyt@ivj.cz,

- přes internetový obchod na adrese: www.ivj.cz.

Dodávky zboží uskutečńujeme pouze v rámci ČR, mimo ČR zboží nedodáváme.

Prodávající se zavazuje doručit zboží uvedené v potvrzené objednávce do místa určení nejpozději do 10 pracovních dnů (pokud nebude dohodnuto jinak). V případech vyšší moci (např. přírodní katastrofy, stávky, výluky a jiné) není prodávající touto lhůtou vázán. Dále si prodávající vyhrazuje právo prodloužit termín dodání z důvodu nedodání zboží od výrobce či dodavatele. Přepravu zboží do místa určení uvedeného v objednávce určuje a zajišťuje prodávající.

Pro kupujícího s místem určení v Prostějově a na rozvozových trasách firmy IVJ je doprava při objednávce nad 3000,00 Kč bez DPH zdarma. Pro ostatní kupující  je při jednotlivé objednávce nad 5000,00 Kč bez DPH doprava zdarma, při nižší objednávce je kupujícímu účtováno dopravné ve výši minimálně  220,00 Kč bez DPH. Konkrétní částka za dopravné bude zákazníkovi sdělena před dodáním zboží a dodávka bude realizována po jejím odsouhlasení zákazníkem.                             Kupující je povinen zboží převzít, co nejdříve ho zkontrolovat (přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství) a zjištěné vady bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, uplatnit u prodávajícího. V případě, že kupující odmítne zboží v místě určení převzít nebo v případě, že kupující do okamžiku předání zboží svoji objednávku stornuje, má prodávající právo uplatnit vůči kupujícímu náhradu do té doby realizovaných nákladů, a to zejména nákladů souvisejících s dosud realizovanou dopravou. Pokud je zboží z jiných důvodů nedoručitelné, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy místa určení, nepřítomnosti kupujícího nebo jeho zástupce (dále jen nedoručitelné zboží), mají smluvní strany za to, že prodávající tímto okamžikem od kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím odstoupil, čímž mu však nezaniká právo na náhradu do té doby vynaložených nákladů, zejména nákladů souvisejících s realizovanou dopravou.

V. Nabytí vlastnického práva, platební podmínky

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem úplného zaplacení jeho kupní ceny.
Kupující uhradí kupní cenu zboží v hotovosti při dodání zboží nebo se souhlasem prodávajícího převodem na běžný bankovní účet prodávajícího (uvedený na faktuře vystavené prodávajícím), a to v termínu splatnosti faktury. Také je možno platit předem, tzn. že zboží bude odesláno po zaplacení zálohové faktury. Formu úhrady závazku má právo předem stanovit prodávající. Za zaplacenou je faktura považována dnem připsání fakturované částky na bankovní účet prodávajícího. Pokud je kupující v prodlení s úhradou svého závazku vůči prodávajícímu, je prodávající oprávněn poskytovat další zboží kupujícímu výhradně proti platbě v hotovosti. Toto rozhodnutí prodávajícího musí být kupujícímu oznámeno telefonicky nebo písemně nebo e-mailem.

VI. Záruka, reklamace, vrácení zboží, odstoupení od smlouvy

Prodávající poskytuje na veškeré zboží záruku 24 měsíců, není-li uvedeno jinak prohlášením  prodávajícího v záručním listu, popř. vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti věci na obalu.  

Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět plnění prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Jakmile kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu (v oznámení uplatní také některý z reklamačních nároků) a předmět plnění předá prodávajícímu, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat  buď opravy  nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.  Prodávající může vždy (bez ohledu na uplatněný reklamační nárok) odstranit reklamovanou vadu zboží dodáním nového zboží bez vad proti vrácení vadného zboží (tj. prodávající vymění kupujícímu  reklamované vadné zboží za zboží bez vad). Reklamaci lze uplatnit formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).   

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího pod dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však jeho povinností. Pokud tento formulář kupující použije, potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je přílohou těchto VOP. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel z odstoupené kupní smlouvy. Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který využil kupující pro provedení transakce, pokud kupující výslovně v oznámení o odstoupení neurčil jinak. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Nepoškozené zboží v nezměněném stavu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy (tj. kdy prodávající obdržel od kupujícího odstoupení od kupní smlouvy) zašle kupující zpět na adresu prodávajícího nebo ho kupující předá na adrese prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i v případě, že zboží nelze vrátit pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy také v těchto případech:

a)     Jde-li o smlouvu o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu nebo bylo objednáno speciálně mimo sortiment prodávajícího (tj. mimo zboží nabízené v katalogu prodávajícího nebo prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího).

b)     Jestliže zboží bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud výrobce nebo dovozce nabízeného zboží výrazně změní obchodní podmínky, cenu a kvalitu zboží, nebo tuto položku zcela vyřadí ze sortimentu.

 VII. Ostatní ustanovení

Prodávající neodpovídá za nedodržení termínu dodání zboží, pokud je přístupnost na místo určení dopravními prostředky běžně používanými prodávajícím ztížena nad běžnou míru.

Dojde-li ke sporu mezi prodávajícím a kupujícím, který se nepodaří vyřešit dohodou, je  subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), a to na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.      

Dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Adresa prodávajícího, telefonní kontakty na prodávajícího, faxové spojení, e-mail a internetové stránky prodávajícího jsou uvedeny v čl. IV. těchto VOP.

Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí potvrzenou objednávkou, těmito VOP, občanským zákoníkem (zákonem č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákonem č. 634/1992 Sb.), jakož i předpisy souvisejícími.

Přílohou těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Tento formulář je k dispozici ke stažení na internetových stránkách prodávajícího (www.ivj.cz).

Tyto obchodní podmínky nabývají účinností  01.04.2022

Příloha VOP – Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu zboží.

Název zboží:  
Číslo dokladu:  
Datum objednání:  
Datum obdržení:  
Jméno a příjmení kupujícího:   
E-mail kupujícího: